{"total":403,"stores": [ {"name":"Trụ sở chính","web_address":"Số 8 Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8146593728998!2d105.78375531402844!3d21.04010069276898!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab343be174b3%3A0x4b4d88def2a5bd8e!2zOCBQLiBQaGFuIFbEg24gVHLGsOG7nW5nLCBE4buLY2ggVuG7jW5nIEjhuq11LCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1677564192339!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà máy","web_address":"Số 389 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Thanh Hóa","web_address":"Quảng Trường Hàm Rồng, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.0147826167217!2d105.7844861640696!3d19.839327436654585!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365876c103e2b5%3A0x6d5c58b7bb4632ad!2zUXXhuqNuZyB0csaw4budbmcgSMOgbSBS4buTbmcsIEjDoG0gTG9uZywgSMOgbSBS4buTbmcsIFRwLiBUaGFuaCBIb8OhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559726085428!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Thừa Thiên Huế","web_address":"1a Nguyễn khuyến, phường Vĩnh ninh, tp Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Quảng Ngãi 1","web_address":"271 Nguyễn tri phương, Nghĩa Lộ, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6763.5840692251795!2d108.82684685508136!3d15.150310541829896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169a0f7ccdb4331%3A0x4a71d12fca267d76!2zUUwyNEIsIFPGoW4gVOG7i25oLCBRdeG6o25nIE5nw6NpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1625629472111!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOQUANGNGAI","province_code":"QUANGNGAI"}, {"name":"Quảng Ngãi 2","web_address":"Số 31, đường Cách Mạng Tháng 8, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d404.85869752173045!2d108.80824721612164!3d15.12056601420311!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316852d35f23bd8f%3A0xe1ceb62cbb9dd51c!2zQ8OhY2ggTeG6oW5nIFRow6FuZyBUw6FtLCBOZ3V54buFbiBOZ2hpw6ptLCBUcC4gUXXhuqNuZyBOZ8OjaSwgUXXhuqNuZyBOZ8OjaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1681211048003!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOQUANGNGAI","province_code":"QUANGNGAI"}, {"name":"Đaklak","web_address":"233, đường Hùng Vương ,TT E Xúp Đaklak","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Gia Lai","web_address":"Ngã tư Nam Yang, H Đắc Đoa, Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"GIALAI"}, {"name":"Kon Tum","web_address":"58 Trần Đại Nghĩa, P Nguyễn Trãi, tp Kon Tum","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"KONTUM"}, {"name":"Bình Thuận","web_address":"km 03, xã Hàm Liên, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"KONTUM"}, {"name":"Đồng Nai 1","web_address":"T6, KP6, P. Tam Hiệp, tp. Biên Hòa, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Đồng Nai 2","web_address":"Số 19, đường Xuân Ui, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Tây Ninh","web_address":"4/1 Lạc Long Quân, KP3, P4, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Bình Phước","web_address":"72 Lê Quý Đôn, Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"PHUOCLONG","province_code":"BINHPHUOC"}, {"name":"Quảng Ninh","web_address":"Số 19 Phú Gia 1, Vinhome, tp. Hạ Long, Tỉnh Quàng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"HALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Thái Nguyên","web_address":"122 Bến Tượng, phường Trưng Vương, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"Đà Nẵng","web_address":"149 Đô Đốc Tuyết, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3835.2751708956303!2d108.20946771394543!3d15.99918484556305!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421a3fa50296c3%3A0xc5b9c8f5017748ac!2zMTQ5IMSQw7QgxJDhu5FjIFR1eeG6v3QsIEhvw6AgWHXDom4sIEPhuqltIEzhu4csIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1679534593184!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAMLE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Đồng Nai","web_address":"tổ 5 khu 4, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3835.2751708956303!2d108.20946771394543!3d15.99918484556305!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421a3fa50296c3%3A0xc5b9c8f5017748ac!2zMTQ5IMSQw7QgxJDhu5FjIFR1eeG6v3QsIEhvw6AgWHXDom4sIEPhuqltIEzhu4csIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1679534593184!5m2!1svi!2s","district_code":"TANPHU","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Thành phố Hồ Chí Minh","web_address":"Lô E4, khu dân cư Hiệp Thành City, đường Hoa Cúc, phường Hiệp Thành, Quận 12","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1554.922015226331!2d106.63010791169398!3d10.875555247578324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529ff3fd2db8f%3A0xcfc53cd07209f4cd!2zS2h1IETDom4gQ8awLCBIaeG7h3AgVGjDoG5oLCBRdeG6rW4gMTIsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1681211113249!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN12","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Vũng Tàu","web_address":"Trung tâm TM Bà Rịa - 24 Huỳnh Tịnh Của, P. Phước Trung, Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s","district_code":"BARIAVUNGTAU","province_code":"BARIAVUNGTAU"} ] }